Privacy Policy, dd. mei 2022

Vivicíta is verantwoordelijk voor de hantering van deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming: Stephanie Sijbesma-van Bragt

KVK-nummer: 80438180

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Als je meer informatie zoekt over bepaalde plichten, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Hier kun je ook de tekst van de AVG en verschillende toelichtingen daarop nalezen.

Vivicíta verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Ik doe dit om de klanten zo goed mogelijk te helpen en de bedrijfs-doelstellingen te bereiken. Na het afnemen van één van de (gratis danwel betaalde) diensten van Vivicíta, verwerkt Vivicíta jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake persoonsgegevensbescherming, zoals nader toegelicht in het Privacy Statement voor klanten van Vivicíta, tevens beschikbaar op de website.

In deze privacyverklaring licht ik toe waarom en op welke manier ik jouw persoonsgegevens verwerk.  Ik heb geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar wil graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen over jouw persoonlijke gegevens kun je contact met ons opnemen via info@vivicita.nl.

Definities

Persoonsgegevens

• Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een levende natuurlijke persoon, die de ‘betrokkene’ wordt genoemd.

• Voorbeelden zijn: NAW-gegevens, telefoonnummers, iemands foto, informatie over iemands ras of godsdienst, maar soms ook IP-adressen.

• Ook versleutelde gegevens zijn persoonsgegevens, zolang zij kunnen worden herleid tot individuen zodra zij zijn ontsleuteld.

• Als de gegevens volledig en onomkeerbaar zijn geanonimiseerd, is er geen sprake meer van persoonsgegevens. Dan is de AVG niet langer van toepassing. Wel dient ook dan nog rekening te worden gehouden met een eventueel afgeleid privacy risico.

Verwerking

• Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés.

• Voorbeelden zijn het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Over Vivicíta

Vivicíta is een online en offline platform opgericht door Stephanie Sijbesma-van Bragt, voor vrouwen die zich persoonlijk en spiritueel willen ontwikkelen. Vivicíta is geregistreerd in het Handelsregister onder het KVK nummer en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Ik vind jouw privacy erg belangrijk en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring ziet op al de verwerkingen – ook indien ik samen met andere partijen persoonsgegevens verwerk (bijvoorbeeld applicaties binnen trainingen). In deze privacyverklaring licht ik graag toe hoe Vivicíta zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. Indien je contact met ons wilt opnemen kan dat via verschillende kanalen. Namelijk via telefoon (06-17166729) en e-mail (info@vivicita.nl).

Welke persoonsgegeven verwerkt Vivicíta?

Vivicíta verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (online) diensten (coaching of training) en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het downloaden van e-books of het volgen gratis online trainingen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Vivicíta mogelijk verwerkt, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt:

• Voor- en achternaam

• Adres

• Woonplaats

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bedrijfsnaam

• Bedrijfsadresgegevens

• IP-adres

• Locatiegegevens

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Browser-fingerprint

• Bankrekeningnummer

• BTW-nummer

• Contactgeschiedenis met Vivicíta

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.

• Foto’s, video’s en quotes

•  Coach-geschiedenis: ik registreer na elke coachsessie een korte samenvatting van de inhoudelijke case, het huiswerk en andere afspraken. Deze gegevens worden vernietigd 12 maanden na het beëindigen van een traject of indien op uw verzoek, ook eerder.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Vivicíta verwerkt

Onze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat Vivicíta zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige heeft verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via info@vivicita.nl. In deze gevallen zal de informatie worden verwijderd.

We maken daarnaast ook gebruik van foto’s en video-opnames (bijvoorbeeld tijdens offline events of bij het maken van testimonials). Dit zijn foto’s of video’s die door jou of mij zelf worden gemaakt. Deze worden gebruikt ter ondersteuning van onze (online) content. Tevens kan dit materiaal gebruikt worden in onze (online) advertentie campagnes, uiteraard met jouw toestemming.

Met welk doel verwerkt Vivicíta persoonsgegevens?

Vivicíta persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen: Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Ledenadministratie en dienstverlening: In onze ledenadministratie houdt Vivicíta alle prospects en klanten bij. Zo houd ik contactdetails bij om:

– jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;

– een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd;

– (gratis) diensten te leveren die je hebt afgenomen;

– je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen;

– je te informeren over (wijzigingen van) producten en diensten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden;

– om nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld;

 • Nieuwsbrieven en mailinglijsten: Je kunt je bij Vivicíta aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over onze producten en (gratis) diensten, e-mails behorende bij een training (zoals vermeld in de product-beschrijving) of een e-mail met de download van een e-book. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven.
 • Privacy waarborg: Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.
 • Werving (marketing): Om met iedereen contact te onderhouden verwerkt Vivicíta ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten, zoals online trainingen en live events. Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van Vivicíta verwerk ik ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doe ik om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
 • Verbetering dienstverlening: Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant onze e-mails (nieuwsbrieven, herinneringen van webinars en downloads van e-books) zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vivicíta neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

 • Bij aangemaakte accounts in de Vivicíta Academy worden de gegevens bewaard totdat de klant verzoekt om de persoonsgegevens te verwijderen.
 • Bij abonnementen op nieuwsbrieven of mailing-lists worden de gegevens bewaard totdat de klant verzoekt om de persoonsgegevens te verwijderen.
 • Bij geslaagde bestellingen in de webshop, worden persoonsgegevens 24 maanden bewaard.
 • Bij mislukte of geannuleerde bestellingen in de webshop worden persoonsgegevens 7 dagen bewaar.

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@vivicita.nl.

Recht van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens ik van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat Vivicíta verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het dan weten, dan pass ik het aan.
 • Vergetelheid: je kan de persoonsgegevens die ik van jou heb laten verwijderen. Het kan zijn dat ik voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moet verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerk, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met opnemen via info@vivicita.nl.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat Vivicíta niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Je kan hierover sinds mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerkt Vivicíta sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst bij diensten of producten en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Vivicíta: het uitvoeren van de bedrijfsdoelstelling. Wil je meer weten over de afweging die ik bij het gerechtvaardigd belang maak dan weet je mij te vinden!

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Leveranciers

Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van Vivicíta, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Vivicíta, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Facebook, Bookly, Woocommerce, Mollie, Google, Mailchimp.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vivicita.nl. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De servers en apparaten van Vivicíta zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Vivicíta verstuurt jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Links

Op de website van Vivicíta zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Vivicíta is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie verklaring

De websites van Vivicíta en Vivicíta Academy maken gebruik van cookies. We gebruiken functionele en analytische cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die jij aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

Vivicíta vraagt toestemming voor analytisch cookies, tracking cookies en 3rd party cookies. Lees het gedetailleerde cookiebeleid vivicita.nl of cookiebeleid academy.vivicita.nl.

Toestemming

Bij de aanschaf van onze (gratis) diensten, producten en nieuwsbrieven, dien je toestemming te verlenen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Door akkoord te gaan met de Privacy Statement, geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens op de hierboven beschreven manier te verwerken.

Ons is het recht voorbehouden om het huidige privacy beleid en de voorwaarden te veranderen zonder notificatie vooraf.