Algemene Voorwaarden

Vivicíta is verantwoordelijk voor de hantering van deze Algemene voorwaarden.

Functionaris: Stephanie Sijbesma-van Bragt

 • Tel: 0031-6­17166729

KVK-nummer: 80438180

Inleiding:
Voor u ligt het document waarin de algemene voorwaarden van Vivicita in staan genoteerd. Per artikel staat omschreven wat beide partijen (opdrachtnemer en opdrachtgever en/of klant) van elkaar kunnen verwachten en wat zij aan elkaar verplicht zijn tijdens de dienstverlening van Vivicita. Indien u bezwaar wil maken tegen de algemene voorwaarden, dient dit bezwaar schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtnemer voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst. In deze probeert de opdrachtnemer met u tot redelijke voorwaarden te komen en kunnen individuele wijzigingen worden doorgevoerd. Wanneer er niet bij wederzijds welbevinden tot een overeenkomst kan worden gekomen, zal de overeenkomst waartoe deze algemene voorwaarden gelden worden opgeheven.
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

§ opdrachtnemer: Stephanie Sijbesma-van Bragt, eigenaar van Vivicita die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel training, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

§ e-books: dit zijn gratis dan wel betaalde digitale boeken die de opdrachtnemer aanbiedt via de website of een externe verkopende partij;

§ trainingen (e-learnings): dit zijn (online) trainingen die de opdrachtnemer aanbiedt via de website of een externe verkopende partij;

§ coaching: dit zijn 1-op-1 begeleidingssessies die de opdrachtnemer aanbiedt via Zoom;

§ klant: degene die deelneemt aan een coach- of trainingstraject (online dan wel face-to-face), dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Onder klant worden zowel de zakelijke klant verstaan als de particuliere gebruiker.

§ Overeenkomst: de overeenkomst voor een dienst, en/of levering van diensten, op het gebied van training en coaching;

§ KvK: Kamer van Koophandel;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever gevraagd heeft om een dienst en de opdrachtnemer aangegeven heeft die dienst te zullen verrichten, volgens de overeengekomen geldende prijs.

De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever en/of klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem of haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zoals een vastgestelde frequentie of overeengekomen einddatum voor de diensten en producten. 2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst van onbepaalde duur schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De opdrachtnemer zal de levering en levertijd van zijn diensten nakomen zoals omschreven in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en/of klant.
 3. De opdrachtnemer licht de opdrachtgever en/of klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De opdrachtnemer vraagt de opdrachtgever en/of klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 4. De opdrachtnemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.
 5. De opdrachtnemer heeft de plicht de opdrachtgever en/of klant met respect en volgens algemeen geldende omgangsvormen te benaderen.
 6. De opdrachtnemer heeft de plicht om tijdens dienstverlening niet onder invloed van drogerende/stimulerende middelen (zoals alcohol of drugs) te verschijnen.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever en/of klant

 1. De opdrachtgever en/of klant dient de opdrachtnemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De opdrachtgever en/of klant heeft de plicht alle door de opdrachtnemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. De opdrachtgever en/of klant heeft de plicht om de opdrachtnemer en overige opdrachtgever en/of klanten tijdens (groeps)diensten met respect en volgens algemeen geldende omgangsvormen te benaderen.
 4. De opdrachtgever en/of klant heeft de plicht om tijdens (groeps)diensten niet zodanig onder invloed van drogerende/stimulerende middelen (zoals alcohol of drugs) te verschijnen waardoor de algemeen geldende omgangsvormen met de opdrachtnemer of overige opdrachtgever en/of klanten in het gedrang komen.

Artikel 9. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. 2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn. 3. Geen enkele teksten, materialen, modellen mogen vermenigvuldigd, verkocht of gedeeld worden met derden, tenzij de ondernemer hiervoor expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven. 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Beschikbaarheid digitale inhoud

De opdrachtnemer streeft ernaar de materialen 2 jaar lang online voor de klant toegankelijk te houden. Als de materialen worden verwijderd, of verhuizen naar een andere url, dan zal de ondernemer dit altijd tijdig voorafgaand aan de wiijziging aangeven bij de opdrachtgever en/of klant, zodat de klant in staat is deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. De opdrachtnemer zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat de consument bij Vivicita bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor het eigen risico van de consument.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum en 24 uur voor de startdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente van 2% verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 13. Incassokosten

Ingeval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. De opdrachtgever voor een training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per telefoon, een voicemailbericht, een e-mail of via de website.
 3. Annulering van een e-learning/online training is tot 24 uur voorafgaand aan de start voor particuliere en zakelijke klanten. Het is niet mogelijk na de start (uw eerste welkomst-mail) van de training te annuleren met terugbetaling van de kosten, aangezien de digitale inhoud per direct beschikbaar voor u is. Dit betekent dat u de koop op dat moment niet meer ongedaan kunt maken. Bij de aanschaf van een e-learning/training zult u ervoor instemming moeten geven dat u het eens bent met een definitieve aanschaf zonder bedenktijd en zonder mogelijkheid tot annulering. Deze instemming zal u ter bevestiging per mail ontvangen bij de koopovereenkomst.
 4. Annulering van een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur, zal de opdrachtnemer 50% van het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen klant niet op het geplande gesprek verschijnt (m.a.w. verzuimt), wordt eveneens 50% van het volledige tarief gehanteerd.
 5. Annulering door de opdrachtgever van een training of workshop voor een groep kan tot een week voor aanvang van de training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij annulering binnen een week tot 24 uur voor aanvang van de training, begeleidings- of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant na aanvang van de training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 16. Verzuim door opdrachtnemer

 1. Bij verzuim van de opdrachtnemer wegen ziekte of het bijwonen van begrafenissen van directe familieleden, zal de opdrachtnemer een passende oplossing met de opdrachtgever en/of klant zoeken. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat de opdrachtnemer aanbiedt om de training, begeleiding of coaching te verplaatsen naar een ander moment.
 2. Bij verzuim van de opdrachtnemer wegens ziekte voor een periode langer dan een maand, heeft de opdrachtgever recht op teruggave van de reeds betaalde kosten van de niet-voldane sessies uit een training, begeleidings- of coachtraject.

Artikel 17. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. In het privacy beleid van Vivicíta kunt u teruglezen welke persoonsgegevens bewaard worden en voor welke doeleinden.

Artikel 18. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande (binnen 48 uur) na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de opdrachtnemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de opdrachtgever en/of klant.

De opdrachtnemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De opdrachtnemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan het gerechtshof via de Klachtencommissie van de NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches; https://www.nobco.nl/).

Een klacht indienen gebeurt via het online klachtenformulier:
https://www.nobco.nl/klachten.

De klachtencommissie van NOBCO onderzoekt en beoordeelt klachten over NOBCO-coaches en ziet toe op een zorgvuldige afhandeling. De klachtencommissie doet (schriftelijk) uitspraak of de klacht ontvankelijk en/of gegrond is. Aan die uitspraak kan de NOBCO-klachtencommissie een aanbeveling verbinden, gericht aan de coach of het bestuur van NOBCO. Uitspraken worden geanonimiseerd bekend gemaakt aan alle NOBCO-coaches.

De consument heeft de plicht om voor een overeenkomst pp de hoogte te zijn van het Klachtenreglement va NOBCO.


Artikel 19. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.